ازدواج معلولین

حضرت محمد(ص) فرمودند: هرکس می خواهد به دیدار خداوند برود با همراه برود

خرداد 89
1 پست